BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Процедура за предоставяне на концесия на язовири – публична обшинска собственост

Процедура за предоставяне на концесия на язовири – публична обшинска собственост.

 

На основание Решение №509 / 25.09.2014 г. на Общински съвет – Чирпан, открива процедура за предоставяне на концесия на язовири – публична обшинска собственост, с предмет: концесия за услуга – управление и поддържане на обектите със средства, осигурени от концесионерите и на техен риск, срeщу правото на концесионерите да експлоатират обектите на концесия, с цел осъществяване на рибовъдство, промишлен и спортен риболов, напояване, мероприятия за осигуряване отдих, почивка и развлечение на населението /ресторантьорство и хотелиерство/, срещу получаването на приходи.

Обекти на концесията:

1. Общински имот, находящ се в землището на с. Рупките: Язовир с площ от 97,786 дка, съставляващ имот №000025;

2. Общински имот, находящ се в землището на с.Спасово: Язовир с площ от 139,007 дка, съставляващ имот №000339;

3. Общински имот, находящ се в землището на с.Целина: Язовир с площ от 180,348 дка, съставляващ имот №000006;

4. Общински имот, находящ се в землището на с.Зетьово: Язовир с площ от 220,928 дка, съставляващ имот №000420;

5. Общински имот, находящ се в землището на с.Могилово: Язовир с площ от 59,955 дка, съставляващ имот №000968.

Гаранция за участие в процедурата – в размер на 20% от минималното годишно концесионно възнаграждение за всеки язовир: парична гаранция, вносима в брой или по банков път, или банкова гаранция, както следва: язовир с. Рупките – 865,40 лв., язовир с. Спасово – 523,00 лв., язовир с. Целина – 679,00 лв., язовир с. Зетьово – 831,00 лв., язовир с. Могилово – 531,00 лв.

Документация за участие в процедурата:

- цена на документацията – 100,00 лв.

- начин на плащане на цената на документацията за участие – в брой касата на общината, „Център за услуги и информация” на І-ви етаж в сградата на общинска администрация – гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 или по банков път;

- място на получаване на документацията за участие – в брой касата на общината, „Център за услуги и информация” на І-ви етаж в сградата на общинска администрация – гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1;

Срок за получаване на документацията за участие в процедурата: до 17,00 часа на 10.11.2014 г.

Място и срок за получаване на офертите – деловодство на общината в „Общински център за услуги и информация”, сграда на общинска администрация – гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 – до 17,00 часа на 12.11.2014 г.

Място, дата и час на отваряне на офертите – малка зала на ІІ етаж в сградата на общинска администрация, гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 – на 13.11.2014 г. в 10,00 часа;

Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл.16, ал.2 и ал.3 от ЗК, като тези обстоятелства се удостоверяват с удостоверения от съответните органи и декларация, съгласно документацията за участие.

Критерии за подбор и документите, с които се удостоверява съответствието с тях: декларации, съгласно документацията за участие.

Критериите, които формират комплексна оценка на офертите и тежестта на всеки от тях – посочени в документацията за участие.

За справки – тел. 041699643 /Ив. Петрова/, тел.041699653 /В. Вътев/, тел. 041699622 /Д. Славов/.

Кмет на Община Чирпан – Кичка Петкова. 

 

Документацията  може да разгледате и изтеглите от тук.

mig-chipran

June 2020
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4