BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Заповеди чл. 37в ал. 4 ЗСПЗЗ
Актове за незаконно строителство
Общински съвет - Чирпан проведе своето последно заседание на 26.09.2019 г. за мандат 2015-2019 г.
Доклад и протокол съгласно чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт
Покана за обсъждане на отчета на бюджета за 2018 г.
Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели от Община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан (мандат 2020-2024)
Важно съобщение за всички жители доброволно заколили прасета
Решение № 551
Общински съвет – Чирпан удължава срока за подаване на документи за кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан (мандат 2020-2024 г.) до 17:00 часа на 30.08.2019 г. (петък).
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ по землища в Община Чирпан
Съобщение №93-00-1666
Решение № 536
Съобщение №93-00-1488
Обява за съдебни заседатели
Решение №525
Решение №524
Заповед № РД 09-305/11.06.2019 г.
Съобщение №93-00-763/28.02.2019 г.
Съобщение №93-00-1478
Съобщение №93-00-172
Консултации относно избора на методика при пенсиониране
Решение № 512
Решение №513
Традиционен фолклорен празник в село Златна Ливада
Решение №500
Решение №501
Заповед № РД 09-207/22.04.2019 г.
Заповед № РД 09-206/22.04.2019 г.
Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг
Заповед № РД 09-164/03.04.2019 г.
Заповед № РД 09-162/03.04.2019 г.
Заповед № РД 09-161/03.04.2019 г.
Обявление на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ - туристическа пътека
Решение №491
Заповед № РД 09-128/14.03.2019 г.
Заповед № РД 09-127/13.03.2019 г.
Заповед № РД 09-125/12.03.2019 г.
Обявление чл.128 ал.1 от ЗУТ
Заповед № РД 09-106/28.02.2019 г.
Заповед № РД 09-105/27.02.2019 г.
Заповед № РД 09-104/27.02.2019 г.
Заповед № РД 09-86/14.02.2019 г.
Заповед № РД 09-78/13.02.2019 г.
Заповед № РД 09-70/07.02.2019г.
Решение №485
Решение №484
Решение № 483
Обявление на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ - главен колектор
Обявление на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ отливен канал на Преливник
Заповед № РД 09-41/22.01.2019 г. за изменение на ПР
Заповед № РД 09-27 /10.01.2019 г.
Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Чирпан за 2019 година
Обявление на конкурс за длъжността "Директор" на къща музей "Пейо К. Яворов"
Съобщение за сключено споразумение между Община Чирпан и АГКК
Заповед за одобряване на ПУП - ПЗ с. Яздач на "Теленор България" ЕАД
Съобщение по чл. 32 от ДОПК за Петър Минчев Минев
Предложение за преименуване на булевард "Георги Димитров" на булевард "Никола Манев"
Заповеди по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ по землища по кметства във Община Чирпан
Съобщение за одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Чирпан и землището му
Покана за обсъждане на отчета на бюджета за 2017 г.
Обява за избор на съдебни заседатели
Заповед № РД-07-212/01.08.2018 г.
Решение №431
Решение №430
Решение №429
Решение №428
Обявление кадастрална карта землище гр. Чирпан
Обявление по чл. 124б ал.2
Обявление по чл.124б ал.2 от ЗУТ
Обявление на Решение №363 от 25.01.2018 г.
Дневен ред на заседание на Общински съвет Чирпан за 25.01.2018 г.
Публични изяви по проект "Твоят час" в Община Чирпан
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г.
Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Чирпан за 2018 година
Обява за конкурс за длъжност ръководител на звено вътрешен одит в Общинска администрация - Чирпан
Обява за конкурс за заемане на длъжността "директор" за ДГ Слънце в гр. Чирпан
Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на Бюджета за 2016 г. , на Община Чирпан
Заповед № РД-09-336 за забраняване ползването на питейна вода за поливане на зелени площи и зеленчукови градини, миене на улици, тротоари и други
Обявление за Парцеларни планове и ЧИПРЗ на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Обява за конкурс за длъжността "Директор" на общинско предприятие "Чистота"
Обява за конкурси за длъжност ръководител на звено вътрешен одит и главен вътрешен одитор
Удължаване на срока за приемане на документи за собственост във връзка с изработването на кадастралната карта и регистри в замлището на гр. Чирпан
Решение №243
Съобщение и график за изработване на кадастрална карта на гр. Чирпан и землището му
Решение №220
Решение №218
Решение №224
Решение №223
Решение №222
Решение №219
Обявление за подбор на служители за длъжностите "Социален асистент, личен асистент и домашен помощник" от 08.02.2017 г. до 15.02.2017 г.
Решение №211
Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Чирпан за 2017 година
Обявление за ПУП кв. 21 Средно градище
Обявление за ПУП кв.109 гр.Чирпан
Обявление и заявление за кандидатстване за длъжност "Здрaвен медиатор"
Решение №180
Решение №179
Решение №176
Решение №175
Решение №162
Обявление за подбор на служители за длъжностите "Социален асистент, личен асистент и домашен помощник" от 01.11.2016 г. до 11.11.2016 г.
Обява за конкурси за длъжност директор на дирекция и главен вътрешен одитор
Решение №145
Обявление от ТСУ 11.08.2016г.
Съобщение от отдел "Териториално и селищно устройство"
Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти
Заповед № РД-09-456 от 19.07.2016г. на вниманието на г-н Тотьо Костадинов
Решение №114
Решение №113
Решение №112
Пръскане за комари на 21.06.2016
Обявление на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ
Заповед № РД-02-15-45
Профилактика против комари
Задушница
Обява за конкурс за заемане на длъжността директор за ЦДГ "Снежанка", с. Зетьово Община Чирпан и ОДЗ "Здравец" гр. Чирпан
Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на Бюджета за 2015 г., на Община Чирпан
Обява за конкурс за възлагане на управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца / младежи с увреждания - гр.Чирпан.
Обява на конкурс на длъжност ЮРИСКОНСУЛТ в Общинска администрация гр. Чирпан
Прием на документи за съдебни заседатели на районен съд Чирпан
Проект "Приеми ме 2015"
Покани за изразяване на интерес
Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Чирпан за 2016 година
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности на военна служба
Съобщение във връзка с предстоящата задушница
Обявление за подбор на служители за длъжностите : медицинска сестра, социален асистент, личен асистент и домашен помощник
Обява за набиране на кандидат-потребители по проект "Подкрепа за независим живот"
Обява за провеждане на конкурси за вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина
Обявление за подбор на кандидати за младши специалист социални дейности и психолог
Покана за информационна среща-разговор с EVN България
Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
Проект на правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“ към Община Чирпан
Във връзка с предстоящата ЗАДУШНИЦА, на 30.05.2015г. ( събота) до Гробищния парк ще се движат автобусите на Градски транспорт със следните часове на движение и маршрути:
Обявление на осн. чл. 128, ал 1 от ЗУТ
Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на Бюджета за 2014 г., на Община Чирпан
Покана - пресконференция за напредъка на проект "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА"
Решение № 633
Проект „Нови възможности за грижа”
Покана за участие в ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2015
Анкетно проучване мнението на гражданите във връзка със мнения и значими проектни идеи за новия програмен период 2014-2020 г.
Обява за прием в доброволния резерв
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” в ЦНСТ Чирпан
Заповед № РД-07-08/12.01.2015 г. за землището на с. Рупките
Обява за прием на войници във Враца
Заповед № РД-07-08/12.01.2015 г. за землището на с. Винарово
Обявление по ЗУТ
Решение № 557
Проект за изменение на ПУП кв.49 с.Могилово
Процедура за избор на 20 /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Чирпан
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент”
Обявление от Областна дирекция по безопасност на храните
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” в ЦНСТ гр. Чирпан
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Възпитател” в ЦНСТ
МКБППМН при Община Чирпан набира кандидати за обществени възпитатели за 2015 г
Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Чирпан за 2015 година
Обявление на основание чл.128 ал1
Покана за изразяване на интерес за позиция специален педагог
Покана за изразяване на интерес за позиция социален работник
Покана за изразяване на интерес за позиция социален педагог
Покана за изразяване на интерес за позиция координатор
Покана за изразяване на интерес за позиция психолог
Покана за изразяване на интерес за позиция медицинска сестра
Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор (интеграция на децата в детските градини и предучилищните класове)
Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор (Център за ранна интервенция)
Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор
Покана за изразяване на интерес за позиция логопед
Покана за изразяване на интерес за позиция лекар педиатър
Покана за изразяване на интерес за позиция лекар педиатър (здравна консултация за деца)
Покана за изразяване на интерес по позиция рехабилитатор
Обявление за автомагистрала Марица
Решение № 516
Съобщение до Владимира Светозарова Петрова
Решение от Министерски съвет
Съобщение ПУП
Обявление на основание чл128, ал1
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” в ЦНСТ
Обявление на Община Чирпан на основание чл. 128 ал.2 от ЗУТ
Заповед № РД-07-256 на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора
Обявление за подбор на персонал на ЦНСТ
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Ръководител на ЦНСТ”
Покана за публично обсъждане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Чирпан
Решение № 470
Решение № 469
Обявление на основание чл.128, ал1
Съобщение с изх. № 63-00-281
Обява за набиране на доброволци
Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на Бюджета за 2013 г., на Община Чирпан
Съобщение № 08-00-10
Обявление на основание чл.128, ал.1
Заповед № РД-09-217
Решение № 422
Решение № 421
Решение № 437
Решение № 420
Решение № 425
Решение № 436
Решение № 427
Решение № 426
Решение № 438
Съобщение съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
Първо регионално изложение на мед и пчелни продукти
Обявление за водоснабдяване на с. Спасово
Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Чирпан за 2014 година
Обявление
Обява за конкурс
Дядо Коледа с подарък вкъщи
На 6 декември Община Чирпан ви кани заедно да запалим коледната елха
Рок музиканти и приятели заедно за борба срещу СПИН
Съобщение за сметоизвозването и сметосъбирането през почивните дни.
МКБППМН при Община Чирпан набира кандидати за обществени възпитатели за 2014 г.
Парцеларен план за обект: АМ "Марица", от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета за землище на гр. Чирпан и с. Зетьово

mig-chipran

October 2019
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2