BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Наредби

Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Чирпан

Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби

Наредба за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Чирпан

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан

Наредба за образуване на средствата за работна заплата в ТД с над 50 % общинско участие

Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Чирпан

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба №4  за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чирпан

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или част от тях на територията на Община Чирпан

Наредба за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, съгласно чл. 56 от ЗУТ

Наредба за символиката за град Чирпан

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

Таблица към наредба №1

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан

Наредба за управление на общинския бюджет

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища

Наредба за извършване на търговия и услуги на територията на Община Чирпан

Наредба за публично - частни партньорства

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Чирпан

Наредба  за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за  упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества

Наредба за управление на отпадъци на територията на Община Чирпан

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Чирпан

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общински детски градини на територията на Община Чирпан

Решение №190

Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан

Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан

Наредба №5 за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Чирпан 

mig-chipran

October 2019
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2