BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Обжалвания

 Протест от ОП Стара Загора против наредба за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба на Общински съвет Чирпан за извършване на търговия и услуги на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест от ОП Стара Загора против наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест от ОП Стара Загора против наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан

Протест от ОП Стара Загора против наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

Жалба от Кмета на Община Чирпан против решение №255 от 27.04.2017 г.

Жалба от Кмета на Община Чирпан против решение №259 от 27.04.2017 г.

Решение №208 от 21.07.2017 г. на административен съд Стара Загора против решение №259 на общински съвет Чирпан 

Решение №8 от 31.01.2018 г. на административен съд Стара Загора против решение №321 от 26.10.2017 г. на общински съвет Чирпан

Протест №2837/2017 г. от ОП Стара Загора против наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест №393/2018 г. от ОП Стара Загора против наредба за реда на учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества

Решение №193 от 20.06.2018 г. на административен съд Стара Загора против разпоредбите на чл. 29 - чл. 33 от наредбата за реда на учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.

Решение №216 от 12.07.2018 г. на Административен съд Стара Загора против чл. 41 ал. 3 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Протест №790/2018 г. от ОП Стара Загора против чл. 5, ал.1, т. 1 и чл. 97, ал.3 от правилник за организацията и дейноста на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Протест №1600/2018 г. от ОП Стара Загора против чл. 10, чл. 11 и чл. 34, ал. 1, изр. 2 и чл.2 от ПЗР на Наредба за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината.

Решение №270 от 15.10.2018 г. на Административен съд Стара Загора против чл. 5, ал. 1, т 1.  от Правилник за организацията и дейноста на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Решение №398 от 17.12.2018 г. на Административен съд Стара Загора против чл. 10, чл. 11, чл. 34, ал. 1, изр. второ и чл. 2 от ПЗР на наредба за реда за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината.

Заповед № АК-01-ЗД-341 от 19.12.2018 г. на Областния управител на обалст Стара Загора, с която се оспорва решение № 445 /08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан.

Протест №2870/2018 г. от ОП Стара Загора против чл. 26, ал. 6 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Касационен протест №1600/2018 г. от 08.01.2019 г. на ОП Стара Загора против чл. 10, чл. 11, чл. 34, ал. 1, изр. второ и чл. 2 от ПЗР на наредба за реда за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината.

Протест №2266/2018г. от 11.01.2019 г. от ОП Стара Загора против чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал.1 и чл. 24 от наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на терииторията на Община Чирпан 

Определение №6 от 30.01.2019 г. на Административен съд Стара Загора, с което остава без разглеждане Заповед № АК-01-ЗД-341 от 19.12.2018 г. на Областния управител на обалст Стара Загора, с която се оспорва решение № 445 /08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан.

Заповеди №АК-01-ЗД-3 и 4 / 04.04.2019 г. на областния управител на област Стара Загора за връщане на решения 496 и 497 от 28.03.2019 г. на общински съвет Чирпан

Решение №119 от 16.04.2019 г. на Административен съд Стара Загора, с което се отменя чл. 24 от наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

Решение №131 от 25.04.2019 г. на Административен съд Стара Загора, с което се отменя чл. 26, ал. 6 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища


 

mig-chipran

October 2019
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2