BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Регистриране въвеждането на строеж и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от IV категория

Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Документ за собственост, документ за учредено право на строеж в чужд имот или учредени сервитутни права по силата на специален закон.
3. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:
а) разрешение за строеж (акт за узаконяване);
б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
в) заверена заповедна книга;
г) актове образци 2(2а),3,4,7,12,14 и 15 от Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
д) констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
ж) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
4. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
5. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
6. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главния архитект, Н-к Отдел “ТСУ и ИК”, Главни специалисти ”Архитектурно-строителен контрол”.
Срок за изпълнение на услугата: 7 дни от постъпване на заявлението.
Такса: 200 лв.

mig-chipran

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1