BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/ и техните изменения

Необходими документи:
1. Заявление (по образец 2117) от всички собственици на парцели, за които се отнася искането за одобряване на ПУП или изменение на ПУП /ПР,ПЗ,ПРЗ,РУП и др./
2. Документ за собственост от всички собственици на парцели, за които се отнася искането за одобряване на ПУП или изменение на ПУП /ПР,ПЗ,ПРЗ,РУП и др./ нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, съдебно решение, заповед от Областната администрация за отписване и други./
3. Удостоверение за наследници – при необходимост.
4. Становище на Главния архитект.
5. Заповед на Кмета на Общината за изработване на проект за изменение на ПУП, съгласно чл.135 ал.3 от ЗУТ или разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП, съгласно чл.124 ал.3 от ЗУТ.
6. Копие от действащ ПУП.
7. Проект за нов ПУП или изменение на ПУП, окомплектован съгласно изискванията на Наредба 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
8. В случаите по чл.15 ал.3 и чл.17 ал.2 и 3 от ЗУТ и заявление за съгласие на собствениците за промяна границите между съседни УПИ и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи.
9. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Кмета на общината, Главен архитект и Н-к Отдел “ТСУ и ИК”.
Срок за изпълнение на услугата: След приключване на обявяванията по чл.128 от ЗУТ, проекта за нов ПУП се одобрява в едномесечен срок, а проекта за изменение на ПУП в 14-дневен срок след приемането им от експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/.
Заповедта за одобряване на плана за регулация по чл.15 ал.3, влиза в сила с издаването й и се съобщава на заявителите.

Такса: За съгласуване от ЕСУТ/експертизиране/ се заплащат следните такси:

  • ПРЗ /план за регулация и застрояване/ -60 лв.
  • ПР /план за регулация/ -50 лв.
  • ПЗ /план за застрояване/ -50 лв.
  • РУП /работен устройствен план/ -60 лв.
  • ПЗ и РУП - 70 лв.
  • Парцеларни планове за елементите на технич. инфратструктура– 100 лв.
  • Схеми, ген.планове, идейни инвестиционни проекти, прединвестиционни проучвания и др. – 50 лв.

Забележка: При обявяване и процедиране на ПУП в Държавен вестник възложителите заплащат допълнително и таксите за публикуване на съобщенията и решенията по тарифата на Държавен вестник .

mig-chipran

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1