BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/

Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Документ за собственост /копие/.
3. Разрешение на Кмета на общината за изработване на КПИИ.
4. Проект за ПУП, включително РУП, когато такъв е необходим.
5. 3 /три/ копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласувани с организациите, предоставящи обществени услуги при условията и реда на специалните закони.
6. Документ за платена такса.
Отговорно лице за извършване на услугата: Кмета на общината и Главен архитект.

Такса:

  • проект за ПУП – таксата по т. II-2 от Наредбата
  • одобряване на работен/технически/ инвест.проект- таксата по т.I от Наредбата
  • разрешение за строеж – 30 лв.
  • оценка на съответствието на инвест.проект от ЕСУТ – таксата по т.II-1.

Забележка: Таксите за одобряване на отделните части на КПИИ се събират с 30% увеличение спрямо дължимата такса на основание чл.150 ал.4 от ЗУТ.

mig-chipran

March 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4