BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП

Необходими документи:
1. Заявление по образец от всички собственици на парцели /УПИ/, за които се отнася искането за изработване на нов ПУП /ПР,ПЗ,ПРЗ,РУП и др./
2. Скица-извадка от действащ ЗРП /ПРЗ/ в необходимия обхват.
3. Документ за собственост за всички парцели/УПИ/, за които се отнася исканото изменение на ПУП.
4. Скица с предложение за изменение на ПУП.
5. Удостоверение за наследници/при необходимост/.
Забележка: В случаите, когато кадастралния план съдържа непълноти или грешки, които налагат изменение на ПУП, изменението на ПУП се допуска след като се допълни съответно поправи кадастралния план със заповед на Кмета на общината по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
6. документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Кмета на общината след становище на Главния архитект, че искането е допустимо и законосъобразно.
Срок за изпълнение на услугата: едномесечен от постъпване на заявлението.
Такса: 20 лв.

mig-chipran

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6