BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/

Необходими документи:
1. Заявление по образец от всички собственици на парцели /УПИ/, за които се отнася искането за изработване на нов ПУП /ПР,ПЗ,ПРЗ,РУП,Парцеларен план и др./.
2. Скица-извадка от действащ ЗРП /ПРЗ/ в необходимия обхват.
3. Задание за проектиране, включващо при необходимост опорен план, изработен в мащаба на съответния устройствен план и съдържащ основни кадастрални и специализирани данни за територията.
4. Съгласувано задание с органите на МОСВ с оглед преценка на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда /чл.125 ал.6 от ЗУТ/, а за защитени територии за опазване на културното наследство и с Министерство на културата по реда на Закона за културното наследство /чл.125, ал.5 от ЗУТ/.
5. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Кмета на общината и Главен архитект.
Срок за изпълнение на услугата: едномесечен от постъпване на заявлението.
Такса: 20 лв.

mig-chipran

April 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2