Размер на шрифта: A A A
Назад

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ЧИРПАН


ЦЕЛТА на настоящата Политика за защита на личните данни e да обясни защо и какви лични данни събира Община Чирпан, как ги обработва, съхранява, в това число, кога е необходимо да разкрива лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Община Чирпан.

Съгласно чл. 37, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът на лични данни Община Чирпан, с адрес гр. Чирпан, пл. “Съединение“ No 1, ел.поща kmet@chirpan.bg, е определил длъжностно лице по защита на данните и гарантира, че същото участва по подходящ начин и своевременно във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни. Длъжностното лице по защита на данните в Община Чирпан спазва секретността и поверителността на изпълняваните от него задачи и субектите на данни могат да се обръщат към него по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно Регламент 2016/679 (GDPR) на електронен адрес: gdpr@chirpan.bg ,както и писмено на адрес: гр. Чирпан 6200, пл. „Съединение“ No1, получател: Мария Минчева – длъжностно лице по защита на данните в Община Чирпан.

 

ЗАЩО ОБЩИНАЧИРПАН СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с упражняването на официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задача от обществен интерес.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА ОБЩИНА ЧИРПАН

Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец); данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност (тези данни не се съхраняват от Община Чирпан, но чрез тях се извършва проверка за валидност на съответния документ и се проверява самоличността на съответното лице); данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно; данни за комуникация с гражданите (например: адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес или др.).

 

КАК СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва:
събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Община Чирпан обработва лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство. На гражданите се съобщава и обяснява какви лични данни се събират, както и защо. Обработват се лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако не съществува изрично задължение за съхраняването в съответствие със законодателството на Република България.
В Община Чирпан са въведени необходимите технически и организационни мерки, за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

КАК СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В повечето случаи информацията се получава директно от субектите на данни, когато се попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на общинската администрация Чирпан.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от Община Чирпан, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи, а именно: Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, прокуратура, контролни органи, общинския съвет, обществен посредник, банки и др. на база на законови разпоредби.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) – съгласно чл. 17 от Общия Регламент ;
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;Страница 3 от 3
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
 • Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни.

Тази информация включва:

 • Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. кординатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;
 • Целите и правното основание за обработването;
 • Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
 • Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);
 • Срока на съхранение на личните данни;
 • Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);
 • Информация за всички права, които субектът на данни има;
 • Правото на жалба до надзорния орган.

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, Община Чирпан е задължена да отговори в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което се извършва незабавно уведомление.
При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, които Община Чирпан предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), общината има право, по свое усмотрение да откаже да изпълни искането или да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Тази Политика за защита на личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Община Чирпан или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения