Размер на шрифта: A A A
Назад

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В ОБЩИНА ЧИРПАН

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Считано от 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО/Общ регламент относно защитата на данните/.

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Община Чирпан в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Наименование:                                            Община Чирпан

Седалище и адрес на управление:             гр. Чирпан, пл. ”Съединение” №1

Данни за кореспонденция:                         гр. Чирпан, пл. ”Съединение” №1

Телефон:                                                       0416 / 9 21 22

Web site:                                                        www.chirpan.bg

E-mail:                                                           kmet@chirpan.bg

 

 

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

Име:                                                              Силвия Колева

Данни за кореспонденция:                          гр. Чирпан, пл. ”Съединение” №1

Телефон:                                                       0416 / 9 96 22

Web site:                                                          www.chirpan.bg

E-mail:                                                           savet@chirpan.bg

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме,  в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Община Чирпан.

 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни и жизненоважни интереси на субекта на данни, или на друго физическо лице, или при изпълнение на задача от обществен интерес  най-често обработваме лични данни:

 • За да осигурим административното обслужване;
 • Да осигурим функционирането на администрацията;
 • За да изпълним наше законово задължение, свързано с осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите;
 • За да подпомогнем работата на общинския съвет;
 • За да подпомогнем или осигурим защита на уязвими групи от хора или отделни лица;
 • За да организираме образователни, културни, спортни и други събития на територията на общината;
 • За да организираме процеса по провеждане на избори и референдуми на територията на общината;
 • За да осигурим реализирането на различни проекти, в които участва общината;
 • За да реализираме социални програми и политики на общината.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Община Чирпан обработва лични данни само за законни цели, достатъчни и необходими, за да изпълни задълженията си.

Видовете лични данни, които обработва са свързани с всеки конкретен случай и могат да включват, но не само:

 • Идентифициращи лични данни – трите имена, адрес, ЕГН, номер на лична карта, възраст, семейно положение, родствени връзки и др;
 • Информация за образование и професионален опит;
 • Информация за връзка –  телефонен номер, имейл адрес;
 • Банкови данни, имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества и др.
 • Данни за здравословното състояние.

 

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Община Чирпан се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработването;
 • Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документите с лични данни
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 •  Отчетност.

Служителите на Община Чирпан обработват лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство. Съобщават и обясняват на гражданите какви лични данни събират, както и защо и как го правят. Обработват лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако Община Чирпан е задължена да ги съхранява в съответствие със законодателството. Въведени са необходимите технически и организационни мерки, за да се защитят обработваните  лични данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обикновено служителите на Община Чирпан получават информацията директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на общинската администрация.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от Община Чирпан, се предоставят  на компетентните органи.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, обработвани от Община Чирпан се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Според Общия регламент за защита на данните субектът на данните (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) * ;
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Уведомяване от страна на администратора при коригиране или изтриване на лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

 • Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;
 • Целите и правното основание за обработването;
 • Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
 • Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);
 •  Срока на съхранение на личните данни;
 • Информация за всички права, които субектът на данни има;
 • Правото на жалба до надзорния орган;
 • Дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, както и дали субектът на данни е длъжен да предостави личните си данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на данните, субектът на тези данни има право на достъп до тях, като изисква и получава от Община Чирпан информация за обработването им.

При подаване на искане, свързано с упражняване на правата на субекта на данни, администраторът е длъжен да отговори в срок до два месеца. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, за което субектът ще бъде уведомен.

При отказ да бъде изпълнено постъпилото искане, субектът на данни ще бъде уведомен за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред. Действията, които Община Чирпан предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), общината има право да откаже да изпълни искането, или да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

* Правото на изтриване (или „правото да бъдеш забравен“) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
 • Субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение.

 „Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които Община Чирпан има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:

 • За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
 • За изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес, или упражняване на публична власт;
 • За целите на общественото здраве;
 • За установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

 

 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Ако смятате, че при обработването на личните Ви данни, сме нарушили Вашите права, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

 

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Община Чирпан или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Политиката е утвърдена от Кмета на Община Чирпан със Заповед № РД-09-166 / 24.02.2023 г.

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения