Размер на шрифта: A A A
Назад

Предложения за решения за заседание №6 на Общински съвет - Чирпан, което ще се проведе на 15.02.2024 г.

Файлове:

1. Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет за 2024 година

2. Разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците

3. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Чирпан за мандат 2023 – 2027

4. Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2023 г.

5. Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 г.

6. Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2024 година

7. Актуализация на наемни цени за земеделска земя – общинска собственост

8. Предоставяне на предварително съгласие за промяна предназначението, за изработване на подробен устройствен план, за определяне на площадки и трасета и за учредяване на право на строеж по отношение на поземлени имоти от общинския поземлен фонд

9. Поставяне на преместваем обект: Съоръжение за съхранение на електрическа енергия

10. Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел

11. Прекратяване на съсобственост върху имот между Oбщина Чирпан и физическо лице чрез продажба на общинската идеална част от имота

12. Определяне на пазарни оценки за продажба на части от имоти – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Винарово

13. Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Могилово

14. Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора, за периода от месец октомври 2022 година до месец септември 2023 година, като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

15. Изменение на решение № 561/ 21.12.2022 г. на Общински съвет – Чирпан

16. Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Иван Станчев Станчев, ЕИК: 175872167 и ДФ „Земеделие”, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

17. Вземане на решение за използване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството отпадъци в община Чирпан

18. Изменение и допълнение на Програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан

09:30, 12 Февруари 2024

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения