Размер на шрифта: A A A
Назад

Предложения за решения за заседание №4 на Общински съвет - Чирпан, което ще се проведе на 19.12.2023 г.

Файлове:

1.Избиране на нов член на постоянна комисия към Общински съвет – Чирпан

2. Одобряване на промяна в структурата на Общинска администрация Чирпан, считано от 01.01.2024

3. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2023

4. Определяне на такса битови отпадъци за 2024

5. Обявяване на местен път в землището на с. Гита, община Чирпан, за частна общинска собственост

6. Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади

7. Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

8. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с имот в гр. Чирпан.

9. Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел

10. Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Държава

11. Определяне на пазарна оценка за продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план в с. Гита

12. Издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на Закона на водите и Наредбата за ползване на повърхностни води

13. Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2022 г.

14. Издаване на записи на заповед от Община Чирпан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане и данък добавена стойност (ДДС) към него по административен договор № BG06RDNP001-19.448-0005-C01 от 26.05.2023

15. Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 87254.62.21 по КККР на с. Яздач, местност „Дюза“, община Чирпан

16. Одобряване на Проект за изменение на ПУП - План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 478 а ÷ 478 и План за регулация /ПР/ за УПИ XI – 946 в кв. 104 по плана на гр. Чирпан, ПИ 81414.501.96 по КККР на гр. Чирпан, Област Стара Загора.

17. Одобряване на Проект за Подробен устройствен план – План схема за електроснабдяване за обект: „Външно електрозахранване на фотоволтаична централа 29,815 kW, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. № 81414.502.500.8 и фотоволтаична централа 378,60 kW, разположена на терена в същия имот – УПИ XVIII-500, кв. 34, гр.Чирпан, община Чирпан”.

18. Одобряване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Трасе на кабелна линия 20 kV от стълб № 23/4 извод СН „Асен II”, подстанция „Чирпан” в ПИ с идентификатор 81414.40.541 по КККР на гр. Чирпан до сграда ВКП с идентификатор 81414.40.541.1 в същия ПИ, за захранване на стопански сгради в ПИ с идентификатор 81414.502.4305 по КККР на гр. Чирпан, общ. Чирпан, област Стара Загора.

19. Приемане на общинска програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, получаващи месечни социални помощи на територията на община Чирпан, съгласно Закона за социално подпомагане и правилник за приложението му

20. Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Преустройство и благоустрояване на съществуваща спортна площадка в площадка за баскетбол на открито - стрийтбол” по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти към Министерство на младежта и спорта.

21. Избор на общински съветници за членове на комисията за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Чирпан за мандат 2023 – 2027

15:22, 14 Декември 2023

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения