Размер на шрифта: A A A
Назад

Предложения за решения за заседание №7 на Общински съвет - Чирпан, което ще се проведе на 01.03.2024 г.

Файлове:

1. Поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет па реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

2. Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2024 г.

3. Приемане на Устройствена план-схема за обект: „Детски атракцион – Електромеханична люлка, разположена в терена на парк „Яворов“ – УПИ I-за градина, кв. 99 по плана на гр.Чирпан ”.

4. Постъпило заявление за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ и подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „П.К.Яворов” № 7, гр. Чирпан”, с който Община Чирпан кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

5. Постъпило заявление за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ и подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Янко Кочев“ № 9 гр. Чирпан”, с който Община Чирпан кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

6. Удължаване срока за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома”, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

7. Откриване наново на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Чирпан за мандат 2024 – 2028 г.

10:22, 26 Февруари 2024

Бюлетин

Абонирайте се и получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от община Чирпан

Следвайте ни в социалните мрежи:
Полезна информация
Полезна информация
Забележителности
Забележителности
Календар на събитията
Календар на събитията
Хранене и развлечения
Хранене и развлечения